Water is een belangrijk en sturend element bij de inrichting van Nederland. Bij aanpassingen aan de infrastructuur of herinrichting van de openbare ruimte worden mogelijke gevolgen op ons waterbeheer meegenomen. Door het veranderende klimaat nemen extremen toe. We denken in de grote infrastructurele projecten graag mee over de gevolgen van klimaatverandering.

Onderzoek, advies & projectbegeleiding nodig?

Hebt u vragen over water en klimaat? Enviso is uw juiste partner en heeft de juiste kennis en ervaring in huis om u op de beste manier te adviseren, onderzoek uit te voeren of u het volledige project uit handen te nemen. Maak vandaag nog een afspraak met één van onze water- en klimaatspecialisten.

Onze veldexperts voeren onderzoek uit gericht op water en ons klimaat. Op basis van uw situatie kiezen we een passende onderzoeksmethode.

Grondwatermonitoring

Als onderdeel van een bodemonderzoek wordt de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater bepaald. Bij vastgesteld verontreinigd grondwater kan monitoring of een actieve saneringsmaatregel nodig. Met grondwatermonitoring wordt het verspreidingsgedrag van verontreinigd grondwater bewaakt. Bij actieve maatregelen komt verontreinigd grondwater vrij. Voor lozing van dit grondwater tijdens de bodemsanering dient u, in het kader van het Activiteitenbesluit, te beschikken over een vergunning. Enviso verzorgt voor u de aanvraag, monsterneming bij lozingen en rapporteert analyses aan het bevoegd gezag.

Grondwateronderzoek

Wilt u de grondwaterstanden bepalen over een langere periode? Benieuwd naar de stromingsrichting van het grondwater? We kunnen peilbuizen met digitale meetinstrumenten plaatsen en u adviseren.

Infiltratieonderzoek

Bij de herinrichting en ontwikkeling van (stedelijke) gebieden wordt hemelwater steeds vaker afgekoppeld om rioolzuiveringsinstallaties te ontzien en het grondwaterniveau op peil te houden. Voor dergelijke projecten, waarbij water via de bodem wordt afgevoerd, is de doorlatendheid van de bodem een belangrijk gegeven. Ook bij bouwwerkzaamheden onder de grondwaterstand, zoals bij de aanleg van rioleringen, kelders en tunnels, of andere ingrepen in het watersysteem, is inzicht in de doorlatendheid noodzakelijk. Enviso ondersteund in de vorm van een infiltratieonderzoek en -advies.

Lozingen

Een vereiste bij het verlenen van een vergunning is dat er monsters moeten worden genomen van het te lozen (grond)water. We kunnen deze monsters van het inkomende vuile water, het influent, dat in een aantal stappen wordt gezuiverd en het gezuiverde water, het effluent, voor u verzorgen. Daarbij maakt het niet uit of u gebruik maakt van een eigen waterzuiveringsinstallatie of derden.

Interesse of vragen?

Wat we doen, doen we goed. En we doen het samen. Heb je interesse in onze diensten? Neem gerust contact op.

Contact opnemen