Enviso Ingenieursbureau is gespecialiseerd in het uitvoeren van waterbodemonderzoek. De waterbodem bestaat uit de (slib)lagen die je onderin vaarten, sloten, vijvers, kanalen of meren tegenkomt. Met onze onderzoek- en uitvoeringsexpertise brengen we de waterbodem helder in beeld en komen met een concreet en praktisch advies.

Onderzoek, advies & projectbegeleiding nodig?

Wilt u uw waterbodemonderzoek laten uitvoeren? Enviso is dan uw juiste partner. Maak vandaag nog een afspraak voor waterbodemonderzoek met één van onze waterbodemspecialisten.

Waterbodemonderzoek voorafgaand aan baggerwerkzaamheden of ter verkenning van de waterbodemkwaliteit. Hiermee komt de juiste informatie boven water om te kunnen bepalen wat er met het gebaggerde materiaal moet gebeuren. Daarnaast ondersteunen we bij het verkrijgen van vergunningen die soms nodig zijn voor de geplande baggerwerkzaamheden.

Historisch onderzoek

Een waterbodemonderzoek start met een historisch onderzoek volgens NEN 5717. De historie van de watergang kan zeer belangrijk zijn. Om vast te stellen of er (mogelijke) verontreinigingen aanwezig zijn en wat de te verwachten milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem is. Bovendien dient het vooronderzoek als basis voor de hypothese van veld‐ en laboratoriumonderzoek.

Waterbodemonderzoek

Op de locatie gaan onze experts de chemische kwaliteit van de waterbodem bepalen aan de hand van boringen en het nemen van slib- en onderliggende bodemmonsters volgens NEN 5720. Meestal zijn de te onderzoeken watergangen niet (ernstig) verontreinigd. Bij een vastgestelde verontreiniging is nader bodemonderzoek nodig om de omvang van de verontreiniging en aanverwante risico’s te bepalen. Dit nemen we uiteraard mee in ons onderzoek en advies.

Hoeveelheidsbepaling

De diepte van de watergang en hoeveelheid aanwezige baggerspecie spelen een belangrijke rol bij onderhoud en baggerwerkzaamheden. Dit kan ten opzichte van vaste punten of op coördinaten met behulp van GPS. Van de inmetingen worden dwarsprofielen gemaakt en de hoeveelheidsbepaling gerapporteerd.

Samenstelling waterbodem

Tijdens de monstername bepaalt onze monsternemer de samenstelling, dikte en opbouw van de sliblaag en de samenstelling van de onderliggende waterbodem.

Afvoeren en hergebruik van baggerspecie

Op basis van de resultaten stellen we een onderzoeksrapport op met onze bevindingen over de betreffende waterbodem. We adviseren over eventueel hergebruik of afvoer van de baggerspecie. We kunnen het volume en kwaliteit van vrijkomende baggerspecie bepalen en het inmeten en opstellen van dwarsprofielen verzorgen. We stellen hiervoor een plan van aanpak, advies of bestek op voor het saneren van de waterbodemverontreinigingen.

Interesse of vragen?

Wat we doen, doen we goed. En we doen het samen. Heb je interesse in onze diensten? Neem gerust contact op.

Contact opnemen