Door jarenlange ervaring weten de experts van Enviso precies waar u allemaal op moet letten. We helpen u dan ook graag met een correcte advisering, begeleiding en afhandeling van de procedures bij grondstromen.

Onderzoek, advies & projectbegeleiding nodig?

Hebt u vragen over grondstromen, bodemleven, bemestingsonderzoek of compost? Enviso is uw juiste partner en heeft de juiste kennis en ervaring in huis om op een juiste manier met grondstromen om te gaan. Maak vandaag nog een afspraak over grondstromen met één van onze bodemspecialisten.

Met grondstromen wordt bedoeld werkzaamheden met grond, zoals aan het ontgraven, bestemmen, opslaan, vervoeren en storten van grond. Grondstromen komen vrij tijdens herontwikkeling van locaties en saneringswerkzaamheden. Voor grondstromen gelden wettelijke regels. In het geval van vervuilde grond zijn er extra regels vastgesteld om te voorkomen dat de bodem (elders) verontreinigd raakt.

Grondstromenadvies

Het goed reguleren van grondstromen is werk voor experts. Er dient namelijk niet alleen rekening gehouden te worden met de wettelijke procedures maar er moet ook voldaan worden aan verplichte registraties en meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Ook bij onderzoek en het uitvoeren van keuringen is deskundigheid nodig. Door jarenlange praktijkgerichte ervaring weten de experts van Enviso precies waar u allemaal op moet letten.

Hergebruik van grond- en bouwstoffen in eigen projecten? Toepassing in projecten van derden? Bewerkings- en reinigingsmethoden van (verontreinigde) grond? We helpen u dan ook graag met een correcte advisering, begeleiding en afhandeling van de procedures bij grondstromen.

Chemische kwaliteitsbepaling

Grond of baggerspecie dat elders wordt toegepast, daarvan moet in het kader van Besluit bodemkwaliteit de milieuhygiënische kwaliteit zijn vastgesteld. Dit kan door het uitvoeren van een partijkeuring conform AP04. De grondmonsters worden geanalyseerd door een AP04-geaccrediteerd en erkend laboratorium. Bij de chemische kwaliteitsbepaling wordt ook gelet op bijmenging van bodemvreemde materialen. Asbestonderzoek kan deel uitmaken van de partijkeuring.

Fysische kwaliteitsbepaling

De fysische eigenschappen van grond kunnen bepalend zijn voor nuttige toepassing elders. Is het zand geschikt als zand voor zandbed of cunetzand? Voldoet de klei aan erosieklasse dijkenklei? Door jarenlange praktijkgerichte ervaring weten de experts van Enviso precies waar u allemaal op moet letten, kunnen we monsters nemen en proeven in het laboratorium laten uitvoeren.

Bodemleven

Bodemleven is essentieel onderdeel van onze bodem en de natuur. We kunnen de bodem en ook de resultaten uit laboratoriumonderzoek beoordelen. Dan hebben we het over de fysieke samenstelling van de grond, de voedingstoffen en mineralen in de grond en aanwezigheid van pathogenen. Een bodemanalyse geeft inzicht in het microbiële bodemleven.

Invasieve exoten

Planten, dieren of andere organismen die van nature niet in Nederland voorkomen, kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Hiertoe behoren ook de invasie exoten als Japanse Duizendknoop en Grote Berenklauw. De experts van Enviso kunnen inventarisaties uitvoeren en adviseren over bestrijding van deze planten.

Interesse of vragen?

Wat we doen, doen we goed. En we doen het samen. Heb je interesse in onze diensten? Neem gerust contact op.

Contact opnemen