Omgevingsmanagement houdt de relatie met de omgeving en de stakeholders in balans gedurende het project. Veiligheid voor personeel en omwonenden, vergunningen aanvragen en oog hebben voor de omgeving. Enviso helpt u van A tot Z.

Hulp en expertise nodig bij Omgevingsmanagement?

Hebt u vragen over omgevingsmanagement? Enviso is uw juiste partner en heeft de juiste kennis en ervaring in huis om u op de beste manier te adviseren, vergunningen of rapportages op te stellen. Maak vandaag nog een afspraak met één van onze specialisten.

Te bescherming van de omgeving heeft u bij projectrealisatie te maken met verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. Een groot deel van de benodigde vergunningen valt sinds 2010 onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet (WABO).

Omgevingsvergunning aanvragen

Enviso Ingenieursbureau adviseert en begeleidt u graag bij het opstellen en indienen van uw omgevingsvergunning. Vallen de uit te voeren werkzaamheden onder het Activiteitenbesluit, dan is er geen omgevingsvergunning noodzakelijk en kan er worden volstaan met een melding. Het is daarom belangrijk dat de aanvraag op de juiste manier wordt ingediend. Enviso helpt u in het gehele traject, van het vooroverleg tot aan het verkrijgen van de definitieve vergunning.

Vergunningen aanvragen

Het is mogelijk dat u voor het realiseren van uw project vergunningen nodig hebt die niet onder de WABO vallen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. een ontgrondingsvergunning en waterwetvergunning. Ook vergunningen in het kader van de Monumentenwet, de Natuurbeschermingswet en ontheffingen van de Flora- en Faunawet vallen niet onder de WABO. Enviso adviseert en helpt u graag bij het opstellen en indienen van uw aanvraag.

Milieu Effect Rapportage (MER)

De milieueffectrapportage (MER) is een instrument dat de milieugevolgen van een bepaald plan of project in kaart brengt. Wanneer een project of activiteit mogelijk belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu heeft is een MER noodzakelijk. Is er geen MER noodzakelijk voor uw projectrealisatie, maar is er wel een MER-beoordeling of vormvrije MER-beoordeling noodzakelijk? Enviso Ingenieursbureau adviseert en helpt u graag.

Stikstof

Sinds de stikstofcrisis zijn heldere plannen en gedetailleerde vergunningsaanvragen belangrijker dan ooit. De realisatie van grote én kleine ontwikkelingsprojecten vereist een uitvoerige calculatie van stikstofeffecten, uitstootbeperkende maatregelen en de verantwoording daarvan. Enviso kan dit uit handen nemen door onze uitgebreide kennis van de aspecten die bij deze berekeningen komen kijken. Met gegevens van uw projectactiviteiten kunnen we met behulp van AERIUS calculator berekenen hoeveel de stikstofemissie vanuit uw plangebied zal toenemen en of dit zal worden toegestaan voor een vergunning op de Wet Natuurbescherming. We adviseren over eventuele uitstootbeperkende maatregelen die genomen kunnen worden en kunnen het project begeleiden. Zo kunt u zich richten op uw werkzaamheden!

Veilig werken in en met verontreinigde grond

Voor sanering en uitvoering adviseren en werken onze experts volgens CROW 400, een richtlijn voor veilig en risico gestuurd werken in en met verontreinigde grond. Deze richtlijn is gericht op werken met verontreinigde grond en grondwater, waarbij een duidelijk verschil is gemaakt tussen het werken met vluchtige en niet-vluchtige stoffen. Hebt u een V&G-plan nodig, dan beschrijven we voor u hoe hoofd- en onderaannemer(s) samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen zij moeten treffen om de veiligheid van de werknemers op de locatie waarborgen.

Interesse of vragen?

Wat we doen, doen we goed. En we doen het samen. Heb je interesse in onze diensten? Neem gerust contact op.

Contact opnemen