Ter voorbereiding op onderhoudswerkzaamheden heeft Enviso Ingenieursbureau, in opdracht van Provincie Fryslân, een traject van 15 km waterbodem onderzocht. Langs schilderachtige dorpjes en mooie landschappen, onder een stralende hemel, hebben onze collega’s hard gewerkt.

Projectdetails

Locatie:
Locatie Van Harinxmakanaal tot aan Wommels
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
  • Opdrachtgever:
    Provincie Fryslân
  • Jaar:
    2024

In voorbereiding op de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de Boalserter Feart heeft Enviso Ingenieursbureau een waterbodemonderzoek uitgevoerd. Dit project strekt zich uit langs de schilderachtige vaarweg A37. De watergang loopt vanaf het Van Harinxmakanaal al meanderend in zuidwestelijke richting en doorkruist diverse (dorps)kernen, waaronder Hoptille, Húns/Leons, Baard, Easterlittens, Iens en Wommels.

Waterbodemonderzoek volgens NEN 5720

Het verkennend waterbodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5720-norm. Dit betekent monstername en analyseren van de kwaliteit van de waterbodem. Het onderzoek beslaat een traject van 15 kilometer, vanaf het Van Harinxmakanaal tot aan Wommels (kilometrering 0,0 tot 15,0).

Voorbereiding op onderhoud

De uitgevoerde werkzaamheden zijn een essentieel onderdeel van de voorbereiding op de geplande baggerwerkzaamheden voor het onderhoud van de watergang. Het doel van dit onderzoek is om de milieuhygiënische kwaliteit van het te baggeren materiaal vast te stellen. Dit is van belang om te zorgen dat de baggerwerkzaamheden op een milieuvriendelijke en veilige manier uitgevoerd kunnen worden.

Belangrijke impact

Met een waterbodemonderzoek kunnen we de kwaliteit van de waterbodem in kaart brengen, wat een belangrijke stap is in het behoud van de waterkwaliteit en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Dit project draagt bij aan het duurzaam beheer van onze waterwegen en zorgt ervoor dat deze toegankelijk en veilig blijven voor toekomstige generaties.

Interesse of vragen?

Wat we doen, doen we goed. En we doen het samen. Heb je interesse in onze diensten? Neem gerust contact op.

Contact opnemen