Enviso is gespecialiseerd in (milieukundig) bodemonderzoek. Door middel van historisch vooronderzoek, het uitvoeren van veldwerkzaamheden en analyses verzamelen we de informatie om te komen tot een goed advies. Met onze onderzoek- en uitvoeringsexpertise brengen we de bodem(verontreinigingen) helder in beeld en komen met een concrete en praktische aanpak.

Onderzoek, advies & projectbegeleiding nodig?

Wilt u uw bodemonderzoek laten uitvoeren? Enviso is dan uw juiste partner. Maak vandaag nog een afspraak voor bodemonderzoek met één van onze bodemspecialisten.

Wilt u een locatie aankopen of verkopen, een terrein herinrichten of natuurontwikkeling opzetten, een aanvraag omgevingsvergunning aanvragen of de veiligheidsklasse bepalen voor grondwerkzaamheden bij de aanleg van kabels en leidingen? Allemaal reden voor het uitvoeren van bodemonderzoek.

Historisch vooronderzoek

De historie van een locatie kan zeer belangrijk zijn. Om op een locatie vast te stellen wat de bodemopbouw is, of er (mogelijke) verontreinigingen aanwezig zijn en wat de te verwachten milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is wordt als eerste historisch onderzoek gedaan. Voor milieuhygiënisch bodemonderzoek gebeurt dit volgens de NEN 5725. Bovendien dient het vooronderzoek als basis voor de hypothese van veld‐ en laboratoriumonderzoek.

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek komt nooit gelegen en moet vaak snel gebeuren. Zeker wanneer u onverwachte problemen tegenkomt en het werk plotseling stilligt.

Op de locatie gaan onze experts de chemische kwaliteit van de bodem bepalen aan de hand van boringen en het nemen van grond- en grondwatermonsters conform de NEN 5740. Meestal is de te onderzoeken bodem niet (ernstig) verontreinigd. Bij een vastgestelde verontreiniging is nader bodemonderzoek conform NTA 5755 nodig om de omvang van de verontreiniging en aanverwante risico’s te bepalen. Dit nemen we uiteraard mee in ons onderzoek en advies.

Asbest in grond

In puinhoudende grond komt nogal eens asbest voor. Met een asbestonderzoek conform de NEN 5707 bepalen we wat de gehaltes en risico’s zijn. Met behulp van visuele inspecties, het graven van inspectiegaten en/of –sleuven en analyses wordt het exacte gehalte bepaald. Dit nemen we uiteraard mee in ons onderzoek en advies.

Bodemsanering

Verontreinigde bodem moet geen risico’s met zich meebrengen en dient in sommige gevallen opgeruimd te worden. Daarbij is behoefte aan slimme en praktische oplossingen, afgestemd op de plannen. Bij bodemsanering helpen de specialisten van Enviso u graag met een totaaloplossing, vanaf het onderzoek tot aan de uiteindelijke oplevering en eventuele nazorg. Onze milieukundige begeleiders zijn bekend met de meest uiteenlopende complexe verontreinigingssituaties. Begeleiding tijdens ontgraving alsook bij inzet van in-situ technieken waarbij verontreinigingen uit de bodem worden verwijderd zonder grondverzet. We staan voor een duurzaam resultaat dat voldoet aan de wet- en regelgeving.

Geotechnisch onderzoek

Wilt u meer weten over de bodemopbouw? In combinatie met bodemonderzoek kunnen we de bodemopbouw bepalen, grondwaterstanden vaststellen en de doorlatendheid onderzoeken. Met geotechnisch onderzoek krijgt u inzicht in de samenstelling van de bodem en de hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende grondstromen.

Interesse of vragen?

Wat we doen, doen we goed. En we doen het samen. Heb je interesse in onze diensten? Neem gerust contact op.

Contact opnemen